ร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่าย อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง

16 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่าย C อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายในแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายในแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับเครือข่าย C อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่างจากสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. จำนวน 8 แห่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง โดยมี รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ประธานคณะกรรมการ อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง เป็นประธานการประชุม และมีคณะทำงานจาก อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่างให้ความรู้และแลกเปลี่ยนการทำงานในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด