สำรวจความหลากหลายของทุเรียนพันธ์พื้นเมือง

18 พฤษภาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                            เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายของทุเรียนพันธุ์พ้นเมือง ในตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาซึ่งอยู่ในช่วงของการออกดอก โดยเก็บข้อมูลได้ทั้งสิ้นจำนวน 11 ต้น