เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

3 เมษายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี หัวหน้างานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมการประชุมโครงการจัดทำแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. จำนวน 26 แห่ง 4 ภูมิภาค เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เป็นประธานการประชุม และมีคณะทำงานจาก อพ.สธ.สำนักพระราชวังมาให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด