ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ติดป้ายพรรณไม้

             เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายพรรณไม้ ในสวนเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ณ ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

แกลเลอรี่