ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างพรรณไม้ในแหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์ ลำพะยา

   เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ ลำพะยา เพื่อเตรียมเป็นสื่อใช้ในการเปิดบริการแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการให้กับโรงเรียนที่สนใจ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2560

แกลเลอรี่