Xeromphalina sp.

19 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านเห็ด

ชื่อสามัญ  -          

ชื่อวิทยาศาสตร์ Xeromphalina sp.

ชื่อวงศ์  TRICHOLOMATACEAE                             

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

หมวก  รูปแบนตรงกลางเว้าบุ๋มเล็กน้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง 25-30 มิลลิเมตร สีขาว ตรงกลางหมวก สีนวลอมเหลือง ผิวเรียบหรือเป็นร่องห่างๆ ขอบหมวกเมื่อผ่าครึ่งตรงขอบหมวกฉีกขาดห่างๆ ผิวขอบหมวกเป็นรอยขีดในสันร่อง

ครีบ  สีขาวทั่วครีบ เรียงห่างแบบมีครีบย่อย จำนวนครีบ 19-22 ครีบ ติดโค้งไปกับก้านเล็กน้อย ขอบครีบเรียบ ขอบครีบเมื่อมองจากด้านหน้าเสมอกัน

ก้าน  ทรงกระบอก ยาว 32-44 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 มิลลิเมตร สีขาวทั่วก้าน ติดตรงกลางหมวก ผิวเรียบ เนื้อในก้านกลวง

วงแหวน  ไม่มี

กระเปาะหุ้มโคน  ไม่มี

สปอร์  ทรงกลม ไม่มีสีหรือใส ผิวไม่เรียบ หรือคล้ายวุ้นล้อมรอบ ด้านในสปอร์ใสหรือเป็นรอยขีดเล็กๆ 

แหล่งที่พบ บนซากไม้ผุ เจริญเป็นกระจุกหรือเป็นกลุ่ม

การใช้ประโยชน์   ไม่มีข้อมูล