ประกาศผลการทดสอบหลังเรียนโครงการบริการแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ จังหวัดยะลา

19 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการทดสอบหลังเรียน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ จังหวัดยะลา

ในโครงการบริการแหล่งเรียนรู้

หลักสูตร เห็ดเบื้องต้น

วันที่ 13 ธันวาคม 2559

(ขออภัยหากชื่อ-นามสกุลผิด และไม่ครบถ้วน)

 

ชื่อ-สกุล

ผลคะแนน (เต็ม 10)

นายกูอาดัม  ภูผาภักดี

7

นางสาวนัจวา  เซะแง

8

นางสาวนูรฮานาน  หามะบูเกะ

6

นางสาวฟิรดาว  จารู

7

นางสาวฟิตรีย์  อังคะรา

10

นางสาวบุศรอ  บากา

9

นางสาวอิลฮัม  กะโด

10

นางสาวญานี   กีไร

8

นางสาวสุนีย์  ตายี

7

นายอาฟีร  บือซา

-

นายอิบรอเฮม   แวสะมะแอ

5

นายซะฮ์ลัน  สาและ

4

นายฮาซัน    ดอเลาะเจ๊ะแต

7

นายไพศาล  ตาฮา

3

นางสาวดามียาอ์ มะลี

10

นางสาวโซเฟีย  กีไร

8

นายอิสมาแอ บือราเฮง

6

นางสาวอมานี  โต๊ะกีเล

8

นางสาวมาลาตี  มูซอ

8

น.ส. ศุฮัยรินต์  เทษา

8

นาย อัสลัม   บูรอเดีย

7

นาย อัลมูซักกีร์   ป๊าสนิ

5

นาย อามีน  กีเละ

-

นาย ซาลีกีน  มะสาเมาะ

-

นาย มาหามะ  ดานอสะโต

6

นาย มูฮำหมัดนูร   เจ๊ะเตะ

6

นาย นาซอรี  อาโม

7

นาย อามีร์   บูรอเดีย

6

นาย เฟาซี  ดอเลาะ

5

น.ส. สูใฮบะห์   แลแม

7

น.ส. อาสมะ  มะหลี

8

นาย มูฮำหมัด  ดือราแม

-

นางสาวนูรซูไรดา  ตาเฮ

8

น.ส. นูรีซัน  กูวิง

5

น.ส. นูรีซา  ดอเลาะ

7

น.ส. ยัสมี  เจะแต

8

น.ส. ซูไฮลา  บูรอเดีย

7

น.ส. มาลีฮะห์  เดชา

5

น.ส. ยามีอะห์  บากา

9

น.ส. สูฟียา  หะมะ

7

น.ส. รุสนานี  ตาฮา

3

น.ส. สีตีแอเสาะ  กาเวง

8

นาย มูซอฟฟัร   ป๊าสนิ

4

นาย ฮาลีมีน ยาลาแด

-

นาย นุรดีน   มูซอ

7

นาย อาบีรี  ดาแม

7

น.ส. นัสริน  จินารง

10