บุคลากรศูนย์วิจัยฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการโครงการ USAID Enhace

15 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

วันที่ 14 กันายน อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน รองผู้อำนวยการสถาบ้นวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และบุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ USAID Enhace  ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อออกแบบกิจกรรมและกระบวนการในการดำเนินงานตามแผนงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างหลากหลายและความครอบคลุมทางสังคมเพื่อให้บรรลุผลตามเผนงานของโครงการ USAID Enhance