บริการห้องสุมดด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (e-service)

3 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

1. ยืมหนังสือด้านความหลากลหายทางชีวภาพฯ 

- แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการยืมหนังสือ https://goo.gl/forms/i4H83lDJN81HrfmC3

 หรือแสกน 

2. คืนหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

- แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการคืนหนังสือ https://goo.gl/forms/nKcqM6RCJHHeZgus1

หรือแสกน 

3. เช็คสถานะผู้ค้างส่ง

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15v8PRfcPDTM4-kcN4Hc1st_5ibUDjopbFJsg92Uapqg/edit?usp=sharing

หรือแสกน