บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

8 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

วันที่ 7 - 9 มิถุนายน อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน รองผู้อำนวยการสถาบ้นวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และบุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวางเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (C-อพ.สธ.) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายแนวทางการทำงานตามแผนแม่บทอพ.สธ.  ทิศทางการดำเนินงานโครงการอพ.สธ. ของ สป.อว. การมุ่งสู่ Carbon Neutrality and Net Zero Greenhouse gas emissions ด้วยกลไก Carbon Credit การนำเสนอผลการดำเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย อพ.สธ. จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ