บุคลากรศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่อปท.ติดตามการดำเนินงานโครงการอพ.สธ.

10 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

วันที่ 9-10 พ.ค. 2566 บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเบตง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ และเทศบาลเมืองเบตง ทั้งนี้การติดตามในครั้งนี้เป็นการลงติดตาม การสอบถามการแก้ไขปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย