บุคลากรศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566

23 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

ระหว่างวันที่ 21-24 มี.ค. 2566 บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566 หลักสูตร 4 ทรัพยากร "พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น" ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช การอบรมในครั้งนี้สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสถานศึกษาเข้าร่วมประมาณ 80 คน โดยมีคุณมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และคณะประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วม โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เตรียมสนองป้ายโครงการพระราชดำริ