บุคลากรศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่อปท. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นงานอพ.สธ.

8 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

วันนี้ (8 มี.ค. 2566) บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในการบรรยาให้ความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่ออปท. ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตาได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปี 2564