บุคลากรศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ

5 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ลงพื้นที่บ้านสันติ 2  และหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ และุโครงการตามแนวพระราชดำริที่ได้ดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา