บุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

18 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

เมื่อวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2566 (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีคุณมรกต วัชรมุสิก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สวนจิตรลดา และวิทยากรศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมดังกล่าวมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป