บุคลากรศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการอพ.สธ.

22 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2565 บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 11  ภายใต้ "ทรัพยากรไทย : อพ.สธ. 30 ปี ประโยชน์แท้แก่มหาชน " ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการจัดนิทรรศในครั้งนี้ มีการแสงผลงานจากหน่วยงาน ส่วนราชการจากกระทรวงต่าง ๆ รวมทั้งโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์จากทั้วประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมในฐานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ร่วมสนองมาอย่างต่อเนื่องในฐานะบทบาทที่ปรึกษาให้แก่องค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น (งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) และสถานศึกษา (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้