บุคลากรศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการ (อพ.สธ.)

4 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการ การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น การสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน อพ.สธ.-เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์และเครือข่าย อปท. 
ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่าย เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น