คณะกรรมการ Green SRDI ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

3 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

เมื่อวันที่  สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตารจารย์ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เป็นประธานการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคต้ (Green SRDI) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมติตดามผลการดำเนินงานๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมข้อมูลสำหรับการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2565