คณะกรรมการ Green U SRDI ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

27 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตารจารย์ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เป็นประธานการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคต้ (Green SRDI) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมติตดามผลการดำเนินงาน การปรับปรุง แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมข้อมูลสำหรับการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2565