อพ.สธ.-มรย.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

12 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

เมื่อวันที่ 10-12 พฤษาคม 2565 คณะทำงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (C-อพ.สธ.) ประจำปี 2565 ซึ่งมีตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ร่วมสนองพระราชดำริเข้าร่วมประชุม จำนวน 52 แห่ง โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยที่ประชุมมีประเด็นสำคัญ ดังนี้  1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 2) สืบสานต่อยอดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 3) นโยบายและการดำเนินงานตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 4) แนวทางการดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 5) นำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่าย ทั้ง 9 เครือข่าย 6) กิจกรรมศึกษาดูงาน “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ” เพื่อให้การดำเนินงานเครือข่าย อพ.สธ.ระดับการอุดมศึกษาทั่วประเทศมีประสิทธิภาพต่อไปตามเป้าหมายที่ว่างไว้