บุคลากรศูนย์วิจัยฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (อพ.สธ.)

6 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี โดยมีกลุ่มเครือข่ายเยาวชนตาชี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน รวมทั้งเจ้าหน้าของอบต.ตาชี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ) ได้เก็บตัวอย่างพรรณไม้ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงและเป็นฐานข้อมูลของพรรณไม้ประจำท้องถิ่นในพื้นที่ปกปักทรัพยากร และเพื่อสร้างเครือข่ายบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย