บุคลากรศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

14 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2565 บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมการสำรวจ การจำแนกชนิด การจัดทำป้ายรหัสพรรณไม้ การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ (แห้งและดอง) และการจัดทำทะเบียนพรรณไม้ ซึ่งจัดโดยพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพื่อให้ผู้ร่วมอบรมสามารถจัดสำรวจ การจำแนกชนิด การจัดทำป้ายรหัสพรรณไม้ การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ (แห้งและดอง) และการจัดทำทะเบียนพรรณไม้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป