ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ จัดประชุมอนุกรรมการโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

12 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้จัดประชุมอนุกรรมการโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมีผศ.จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ การเป็นประชุมในครั้งนี้เป็นการทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ การทบทวนแผนโครงการฯ การสรุปผลการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ประสานโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.-มรย.) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีมิติในมีการจัดประชุมคณะกรรรมการในระดับมหาวิทยาลัยก่อนมีการติดตามผลการดำเนินงานจากส่วนราชการโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ต่อไป