บุคลากรศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการ

7 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

ระหว่างวันที่ 4-5 ม.ค. ที่ผ่านมา บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 9 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินโครงการเพื่อขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างพรรณไม้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้กับชุมชนจุฬาภรณ์ 9 ต่อไป