ประชุมบุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ครั้งที่ 1/2565

19 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น. กลุ่มงานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ประชุมบุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีท่านอาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพให้มีประสิทธิภาพต่อไป