ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายฯ

16 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) และสร้างเครือข่ายบริการวิชาการมหาวิทยาลัย ให้แก่องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีกำหนดการเปิดรับสมัคร ดังนี้

       รับสมัคร     วันที่ 18 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564

       ประกาศผล  วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

       ในการนี้ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว ให้กับหน่วยงานและบุคลากรของท่าน หากหน่วยงานของท่านสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียด ดังนี้

       1) หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ - Google ไดรฟ์

       2) TOR โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายฯ - Google ไดรฟ์

       3) ใบสมัครโครงการฯ - Google ไดรฟ์

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี โทรศัพท์ 089-2964-252