ศูนย์วิจัยฯ ดำเนินงานขยายเพาะพันธุ์กล้าไม้ สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันนเนื่องมาจาากพระราชดำริฯ

7 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

เมื่อระหว่างวันที่ 27 กันยายน-1ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้ลงพื้นที่บ้านสันติ 2 เพื่อขนย้ายกล้าไปยังศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ (ศูนย์ลำพะยา) เพื่อดำเนินการขยายพันธุ์กล้าไม้ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามกรอบงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป