บุคลากรสวพ.เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ กิจกรรมพัฒนากฎหมายเพื่อเอื้อต่อการทำงาน สำหรับผู้ปฏิบัติ

2 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 2-3 เมษายน 2564 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ กิจกรรมพัฒนากฎหมายเพื่อเอื้อต่อการทำงาน สำหรับผู้ปฏิบัติ เป็นการจัดอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ กิจกรรมพัฒนากฎหมายเพื่อเอื้อต่อการทำงาน สำหรับผู้ปฏิบัติ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

           ทั้งนี้ เป็นการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย เป็นการเพิ่มทักษะด้านกฎหมายที่สำคัญในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมหลู หุ้ย อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด