ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และผู้ประดิษฐ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นและยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร อบรมระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564

8 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/BHSvMJLgQvbJsAqh7
  • กำหนดการ 
  • อบรมระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2564 ห้อง 601 ชั้น 6 อาคาร 25 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ