ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กิจกรรมที่ 2 ศึกษา วิจัย และพัฒนาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 และ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กิจกรรมที่ 2 ศึกษา วิจัย และพัฒนาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากการพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา