ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านควนโนรี ในโครงการวิจัยเรื่อง“การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ฯ

1 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้ลงพื้นที่วิจัย ในโครงการวิจัยเรื่อง“การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์เพื่อยกระดับการศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะผู้รับบริการด้านพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านควนโนรี ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งการดำเนินงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากการพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา