สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา จังหวัดยะลา

1 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สนับสนุนการเรียนรู้และเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่หุบเขาลำพญาสำหรับนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยนายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี นายซูไบดี โตะโมะ นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ และนางสาวนัสรี มะแน นักวิชาการศึกษาศูนย์วิจัยฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญาสำหรับนักศึกษาและอาจารย์สาขาจุลชีววิทยา ในกิจกรรมศึกษาเห็ดป่าภาคสนามตามธรรมชาติ โดยมีนักศึกษา จำนวน 38 คน และอาจารย์จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญาซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามธรรมชาติในครั้งนี้