บุคลากรศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

23 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจ และเทียบเคียงตัวอย่างพันธุ์ข้าวพื้นเมืองบุดี ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ซึ่งการดำเนินงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ของสายพันธุ์ เอกลักษณ์และคุณค่าทางโภชนาการของข้าวพื้นเมือง ตําบลบุดี อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพข้าวพื้นเมืองบุดี ให้มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดผู้บริโภคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต