บุคลากรสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมอบรมออนไลน์

17 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 5, 12,  13, 18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมอบรมออนไลน์ จัดโดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) สำนักงานปลัดการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     การอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวข้อกรอบการบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกที่เอื้ออำนวยในการให้บริการมากที่ยิ่งขึ้น