ร่วมประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

18 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวัที่ 14 มกราคม พ.ส. 2564 บุคลากรศุนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งได้กำกับติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ