สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผู้บริหารระดับสูง

26 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        วันนี้ (25 พ.ย. 63) เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประรานเปิดการอบรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผู้บริหารระดับสูง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจากคุณอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยที่ปรึกษาศูนย์ทรัพย์สินทาปัญญาอุทยานวิทยาศาสตร์ ท่านผู้ช่วยศาสตารจารย์ ดร. ภัทร วัยรักษ์ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ด้านสิทธิบัตร กฏหมายอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ผลงาน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยมีผู้บริหารเข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ขอมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน ทั้งสิ้น 30 ท่าน