แหล่งเรียนรู้เส้นทางศึกษาธรรมาชาติ : หุบเขาลำพญา

24 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านทรัพยากรท้องถิ่นบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญาสำหรับเยาวชนในชายแดนภาคใต้ ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านควนโนรี จังหวัดปัตตานี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นการฝึกการเรียนนอกห้องเรียน เสริมทักษะด้านการปฏิบัติ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน