ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (จังหวัดยะลา)

27 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    วันที่ (27 พ.ค. 2563) ตัวแทนมรย. (งานวิจัยความหลากหลายฯ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (จังหวัดยะลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการ/ตัวแทนส่วนงานราชการต่างๆ ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้บรรลุผลและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ