ร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

11 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

        เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี และนายซูไบดี โตะโมะ เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2563 หลักสูตร 6 งานฐานทรพยากรท้องถิ่น จัดโดย ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ-ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ กิจกรรมดังกล่าวมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ

ด้านที่ 2 การดำเนินงาน

2.1 งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

2.2 งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น

2.3 งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

2.4 งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น

2.5 งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

2.6 งานที่ 6 งานสนับสนุนมนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน ซึ่งทางศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.-มรย.ต่อไป