ฐานข้อมูลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมรย.

4 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานทรัพย์สินทางปัญญา

 

ชิ้นงานที่ ชื่อผลงาน หน่วยงาน
1

หนังสือรับรองการจดลิขสิทธิ์ เรื่อง เห็ดป่ากินได้ในหุบเขาลำพญา

     ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายฯ สถาบันวิจัยฯ

2

หนังสือรับรองการจดลิขสิทธิ์ เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับป่าในหุบเขาลำพญา 

ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายฯ สถาบันวิจัยฯ
3

หนังสือรับรองการจดลิขสิทธิ์ เรื่อง ไม้ป่ากินได้ในหุบเขาลำพญา

ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายฯ สถาบันวิจัยฯ
4

หนังสือรับรองการจดลิขสิทธิ์ เรื่อง คู่มือพฤกษศาสตร์

ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายฯ สถาบันวิจัยฯ
5

หนังสือรับรองการจดลิขสิทธิ์ เรื่อง ผีเสื้อกลางวันในหุบเขาลำพญา

ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายฯ สถาบันวิจัยฯ
6

หนังสือรับรองการจดลิขสิทธิ์ เรื่อง พรรณไม้และพรรณสัตว์ในหุบเขาลำพญา

ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายฯ สถาบันวิจัยฯ
7

หนังสือรับรองการจดลิขสิทธิ์ เรื่อง พืชสมุนไพรในหุบเขาลำพญา

ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายฯ สถาบันวิจัยฯ
8

หนังสือรับรองการจดลิขสิทธิ์ เรื่อง เว็บไซต์ต้นแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9

หนังสือรับรองการจดลิขสิทธิ์ เรื่องระบบ one stop service

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ