ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียน

4 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานทรัพย์สินทางปัญญา

ขั้นตอนการรับบริการผ่านศูนย์ประสานงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  1. ผู้ขอรับบริการ ติดต่อเข้ามายังศูนย์ประสานงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยวิธีการโทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเอง
  2. เจ้าหน้าที่พิจารณาเบื้องต้น สอบถามรายละเอียดผลงานสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ถึงความใหม่  ขั้นการประดิษฐ์ แหล่งทุนการวิจัย
  3. ผู้ขอรับบริการเตรียมเอกสารประกอบการร่างคำขอ (ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบ)
  4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการร่างคำขอ
  • เอกสารไม่ถูกต้อง ส่งให้ผู้รับบริการแก้ไขเอกสารภายใน 15 วัน
  • เอกสารถูกต้องครบถ้วน ดำเนินการให้อธิการบดีลงนามเอกสาร
  1. ดำเนินการส่งเอกสารไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  2. เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจสอบเอกสาร
  • เอกสารไม่ถูกต้อง ส่งให้ผู้รับบริการแก้ไขเอกสารภายใน 30 วัน (หากไม่ดำเนินการถือว่ายกเลิกคำขอ)
  1. เอกสารครบถ้วน ได้รับหนังสือรับรอง

 

อัพเดตข้อมูลวันที่ : 4/7/62

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด