มาตราฐานการปฏิบัติงาน

27 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่
  • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  1. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชากา  โดย นางสาวนัสรี  มะแน
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย
  1. คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้ โดย นางสาวพาตีเมาะ  อาแยกาจิ
  2. คู่มือการปฏิบัติงาน การผลิตหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  โดย ซูไบดี  โตะโมะ