ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การยกร่างคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร” และหัวข้อ “การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์”

9 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                    ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การยกร่างคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการเขียนร่างคำขอที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ลดเวลาในการขอความคุ้มครองและเกิดความรวดเร็วในการขอความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยจัดอบรมในวันระหว่างที่ 3 - 4 เมษายน 2562 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นายทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ เเละ นางสาวปาหนัน ยอดมา นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการนำผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างใหม่หรือลวดลายใหม่ มารับการคุ้มครองขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดอบรมขึ้น ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ชั้น 14 ห้องประชุม 1402 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นายดนัย เลี้ยงเจริญ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ และ นายกฤษฐ์สพล สิริสินโชค นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มาบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 40 คน