สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่าย C อพ.สธ.-สกอ.ภาคใต้

21 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อพ.สธ.-มรย.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่าย C อพ.สธ.-สกอ.ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2 ปี 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา  

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (อพ.สธ.-สกอ.ภาคใต้ตอนล่าง) เพื่อรายงานการดำเนินงานของเครือข่ายในแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับเครือข่าย C อพ.สธ.-สกอ.ภาคใต้ตอนล่างจากสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. จำนวน 12 แห่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ประธานคณะกรรมการ อพ.สธ.-สกอ.ภาคใต้ตอนล่าง เป็นประธานการประชุม และมีคณะทำงานจาก อพ.สธ.-สกอ.ภาคใต้ตอนล่างกล่าวรายงานการดำเนินงานของ อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 การจัดทำฐานข้อมูลโครงการ อพ.สธ.-สถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง และการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย 9 เครือข่าย อพ.สธ.-สกอ.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และช่วงเวลาบ่ายได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอุตสาหกรรมแปรรูปและบรรจุตามมาตรฐานของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด