ประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

11 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้จัดประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ อาคาร 4 ชั้น 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธาน ซึ่งมีตัวแทนจากส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง มีคุณภาพมาตรฐาน และให้ผู้ประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ผลงานได้รับความคุ้มครองในการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ