นักวิจัย ศูนย์วิจัยหลากหลายฯ ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

20 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

              เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี เจ้าหน้าที่วิจัยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เรื่อง การบูรณาการสหวิทยาการกับอิสลามานุวัตร : การสร้างสันติภาพและสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาหลากหลายมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยของประเทศชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยภาคบรรยายเรื่อง ความหลากหลายของพรรณไม้ดอกหอมในพื้นที่หุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  (The Diversity of Fragrant Flower Plants in Lampaya Valley Lampaya Sub-distritct, Muang Yala Distritct, Yala Province)