เว็บไซต์ต้นแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และระบบ One Stop Serviceได้รับการขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ทางปัญญา

7 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                ตามที่สำนักวิทยาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ดำเนินการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทางปัญญา จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เว็บไซต์ต้นแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และระบบ One Stop Service ประเภทวรรณกรรม ลักษณะงาน คอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

                บัดนี้ ผลงานดังกล่าวได้รับการรับรองรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เป็นที่เรียบร้อย