บริการแหล่งเรียนรู้ : โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

29 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้บริการแหล่งเรียนรู้แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จำนวน 260 คน โดยได้มีการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ตลอดเส้นทางมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความรู้เรื่องพืช เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และให้การเรียนรู้ในธรรมชาติจริง จนเกิดความผูกพันธ์และห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม