ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพในภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

8 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพในภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี และนายซูไบดี โตะโมะ เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพในภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อดำเนินงานวิจัยและโครงการ อพ.สธ.ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิจัยและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด