ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการนโยบายและแผน

8 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ และนางสาวนัสรี มะแน ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการนโยบายและแผนและการติดตามประเมินผลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบูรณาการการสื่อสารขอมูลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการความหลากลหายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 และแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพพ.ศ. 2558-2564 ระยะครึ่งแผน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อใช้ในการรายงานผลแผนดังกล่าว